Õppevideod

5.kyu  ehk kollase vöö heitetehnikad

O-SOTO-GARI

KO-SOTO-GARI

DE-ASHI-BARAI/HARAI

O-GOSHI

HIZA GURUMA

SEOI-NAGE

4.kyu  ehk oranzi vöö heitetehnikad

KOUCHI-GARI

OUCHI-GARI

GOSHI GURUMA

TAI-OTOSHI

HARAI-GOSHI

UCHI-MATA

TANI-OTOSHI